0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Damian Korczak
۲
۳
Maciej Nowalinski
Finished
۰۰:۳۵
Waldemar Glanowski
۲
۳
Mariusz Adamus
Finished
۱۸:۱۵
Felkel Grzegorz
۳
۲
Daniel Bak
Finished
۰۸:۴۵
Przemyslaw Korzec
۱
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۰:۱۵
Krystian Kolodziej
۱
۳
Petr David
Finished
۰۱:۲۵
Piotr Cyrnek
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۱۲:۲۰
Piotr Cyrnek
۳
۲
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۸:۲۰
Michal Benes
۰
۳
Petr David
Finished
۰۹:۰۵
Maciej Podsiadlo
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۰۹:۱۰
Piotr Chodorski
۳
۲
Michal Benes
Finished
۰۹:۵۵
Felkel Grzegorz
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۱۳:۱۰
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Piotr Strus
Finished
۰۰:۴۰
Przemyslaw Korzec
۳
۰
Piotr Strus
Finished
۰۱:۲۵
Adam Kasperski
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۱:۵۰
Filbrandt Tomasz
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۲:۰۵
Adam Kasperski
۳
۰
Blazej Szczepanek
Finished
۰۸:۱۵
Piotr Chodorski
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۰۸:۴۰
Michal Benes
۰
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۱:۰۵
Piotr Cyrnek
۳
۲
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۱:۱۰
Petr David
۲
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۳:۰۵
Maciej Podsiadlo
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۳:۳۵
Piotr Chodorski
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۱۸:۲۰
Patrick Klos
۲
۳
Petr David
Finished
۱۸:۴۰
Krystian Kolodziej
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۲۳:۰۰
Gala Bartlomiej
۳
۱
Kacper Slawinski
Finished
۲۳:۳۰
Piotr Chodorski
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۰:۱۰
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۱:۰۵
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۶:۲۰
Felkel Grzegorz
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۰:۴۵
Lukasz Jarocki
۱
۳
Daniel Bak
Finished
۱۱:۳۵
Petr David
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۱۶:۲۰
Petr David
۱
۳
Michal Benes
Finished
۱۷:۵۵
Piotr Cyrnek
۲
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۸:۱۰
Michal Benes
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۱۹:۰۵
Krzysztof Wloczko
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۹:۴۵
Murawski Daniel
۳
۱
Aleksander Lilien
Finished
۰۰:۰۰
Lukasz Jarocki
۲
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۱:۰۰
Blazej Szczepanek
۲
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۷:۰۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۷:۵۵
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۹:۲۵
Jakub Pruszkowski
۱
۳
Mariusz Baron
Finished
۱۰:۱۳
Marcin Jadczyk
۱
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۰:۲۰
Piotr Chodorski
۰
۳
Patrick Klos
Finished
۱۱:۳۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Petr David
Finished
۱۱:۵۵
Michal Benes
۳
۰
Patrick Klos
Finished
۱۲:۲۰
Zochniak Jakub
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۲:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Murawski Daniel
Finished
۱۲:۵۵
Patrick Klos
۳
۲
Jakub Kosowski
Finished
۱۴:۴۰
Piotr Cyrnek
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۱۴:۵۵
Felkel Grzegorz
۲
۳
Petr David
Finished
۱۵:۳۰
Daniel Bak
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۱۷:۴۵
Piotr Cyrnek
۱
۳
Daniel Bak
Finished
۱۹:۲۰
Piotr Chodorski
۳
۱
Petr David
Finished
۱۹:۳۰
Krystian Kolodziej
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۲۱:۵۰
Tomasz Lojtek
۲
۳
Dawid Gala
Finished
۲۲:۲۰
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Murawski Daniel
Finished
۰۰:۵۰
Damian Korczak
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۱:۵۰
Maciej Nowalinski
۰
۳
Petr David
Finished
۰۲:۱۰
Adam Kasperski
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۲:۴۰
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۵:۵۵
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۷:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۸:۳۵
Jakub Pruszkowski
۳
۲
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۹:۰۰
Patrick Klos
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Michal Minda
۱
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۹:۴۵
Lukasz Jarocki
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۰:۰۰
Maciej Podsiadlo
۱
۳
Daniel Bak
Finished
۱۰:۲۵
Patrick Klos
۳
۲
Petr David
Finished
۱۰:۴۵
Buczynski Witold
۱
۳
Mariusz Adamus
Finished
۱۰:۵۹
Piotr Chodorski
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Daniel Bak
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۲:۴۵
Michal Benes
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Filbrandt Tomasz
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۴:۱۰
Buczynski Witold
۳
۱
Kaczmarek Jakub
Finished
۱۴:۱۰
Damian Korczak
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۴:۳۰
Mariusz Baron
۲
۳
Kaczmarek Jakub
Finished
۱۴:۵۹
Piotr Chodorski
۰
۳
Michal Benes
Finished
۱۵:۰۵
Krzysztof Wloczko
۰
۳
Daniel Bak
Finished
۱۵:۲۰
Piotr Cyrnek
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۶:۵۵
Piotr Chodorski
۰
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۷:۰۵
Patrick Klos
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۷:۳۰
Jakub Pruszkowski
۳
۰
Waldemar Glanowski
Finished
۱۹:۵۰
Fomin Yurij
۰
۳
Adam Kasperski
Finished
۲۱:۰۵
Kacper Slawinski
۰
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۲۱:۳۰
Gala Bartlomiej
۳
۰
Fomin Yurij
Finished
۲۱:۵۵
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Blazej Cioch
Finished
۲۲:۲۵
Artur Daniel
۳
۰
Petas Kacper
Finished
۲۲:۴۰
Kacper Slawinski
۳
۰
Adam Kasperski
Finished
۲۲:۴۵
Fomin Yurij
۱
۳
Dawid Gala
Finished
۲۳:۰۵
Tomasz Lojtek
۰
۰
Adam Kasperski
inprogress
۲۳:۵۵
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۲:۱۵
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۳:۰۵
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۵:۰۵
Maciej Podsiadlo
۳
۲
Felkel Grzegorz
Finished
۱۲:۰۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۲:۳۵
Murawski Daniel
۰
۳
Linek Adam
Finished
۰۳:۱۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۱
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۳۰
Filbrandt Tomasz
۱
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۳:۴۰
Adam Kasperski
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۵۵
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۴:۲۰
Wisniewski Bartlomiej
۳
۰
Blazej Szczepanek
Finished
۰۴:۴۵
Adam Kasperski
۲
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۵:۳۰
Adam Kasperski
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۶:۴۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Michal Minda
Finished
۰۸:۱۵
Piotr Cyrnek
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۹:۳۵
Linek Adam
۳
۲
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۳:۲۲
Mariusz Adamus
۱
۳
Kaczmarek Jakub
Finished
۱۳:۲۵
Patrick Klos
۳
۲
Jakub Kosowski
Finished
۱۳:۵۵
Piotr Cyrnek
۳
۰
Daniel Bak
Finished
۱۳:۵۵
Piotr Chodorski
۰
۳
Petr David
Finished
۱۴:۱۵
Linek Adam
۰
۳
Murawski Daniel
Finished
۱۴:۳۵
Filbrandt Tomasz
۳
۲
Murawski Daniel
Finished
۱۵:۴۰
Damian Korczak
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۵:۴۵
Buczynski Witold
۳
۱
Waldemar Glanowski
Finished
۱۵:۵۰
Patrick Klos
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۵:۵۵
Daniel Bak
۳
۰
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۶:۱۰
Krzysztof Wloczko
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۱۶:۳۵
Felkel Grzegorz
۳
۲
Michal Benes
Finished
۱۶:۴۵
Murawski Daniel
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۶:۵۵
Damian Korczak
۰
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۷:۲۰
Zochniak Jakub
۲
۳
Murawski Daniel
Finished
۱۸:۰۵
Jakub Pruszkowski
۳
۰
Buczynski Witold
Finished
۱۸:۳۵
Artur Daniel
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۸:۵۵
Mariusz Baron
۳
۱
Waldemar Glanowski
Finished
۱۹:۰۰
Felkel Grzegorz
۱
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۹:۵۵
Patrick Klos
۳
۰
Michal Benes
Finished
۲۰:۱۵
Gala Bartlomiej
۱
۳
Dawid Gala
Finished
۲۰:۴۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Murawski Daniel
Finished
۲۲:۵۰
Murawski Daniel
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۲۳:۳۵
Krzysztof Wloczko
۱
۰
Krystian Kolodziej
inprogress
۲۳:۵۰
Czech Republic
Pro League
Vladimir Postelt
۲
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۱:۳۰
Martin Sychra
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۰۱:۳۰
Stanislav Pinc
۳
۲
Vladimir Kubat
Finished
۱۰:۰۰
Miloslav Lubas
۳
۲
Vladimir Kubat
Finished
۱۲:۳۰
Ales Rusnak
۲
۲
Rostislav Niezgoda
inprogress
۲۳:۳۰
Ondrej Pros
۲
۳
Jan Kabelka
Finished
۲۲:۳۰
Jan Herold
۱
۳
Ales Berbr
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Neuman
۳
۲
Tomas Pelikan
Finished
۰۰:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۲
Jiri Louda
Finished
۱۰:۰۰
Martin Huk
۳
۲
Jiri Louda
Finished
۱۲:۰۰
Ales Krejci
۳
۱
Jan Manhal Snr
Finished
۱۳:۳۰
Milan Cakovsky Snr
۳
۰
Richard Vavricka
Finished
۱۷:۳۰
Pavel Wawrosz
۲
۳
Rostislav Niezgoda
Finished
۲۲:۳۰
Jan Divecky
۳
۰
Ondrej Kucirek
Finished
۲۳:۳۰
Ales Berbr
۲
۳
Jan Herold
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Roh
۳
۲
Ivo Kolacek
Finished
۰۱:۰۰
Borek Moravec
۲
۳
David Szotek
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Bresky
۳
۲
Vladimir Cermak
Finished
۰۲:۰۰
Jaroslav Kepka
۲
۳
Jaromir Vyboch
Finished
۱۱:۳۰
Miroslav Nejedly
۰
۳
Petr Machovec
Finished
۱۲:۰۰
Lukas Malek
۳
۲
Jan Steffan
Finished
۱۳:۳۰
Pavel Kulhanek
۱
۳
Michal Vondrak
Finished
۱۴:۰۰
Michal Vondrak
۳
۰
Lukas Malek
Finished
۱۵:۰۰
Zdenek Vilimek
۳
۰
Alois Kanak
Finished
۱۵:۳۰
Turek Tomas
۳
۰
Marek Fabini
Finished
۱۹:۰۰
Ales Rusnak
۳
۲
Pavel Wawrosz
Finished
۲۱:۳۰
Mihail Trinta
۰
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۲۲:۳۰
Oleg Vitrovyj
۳
۰
Jiri Reczai
Finished
۲۳:۰۰
Roman Laznicka
۳
۲
Jan Kabelka
Finished
۲۳:۳۰
Vratislav Petracek
۳
۱
Patrik Pycha
Finished
۰۱:۰۰
Martin Bittner
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Andrle
۰
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۲:۰۰
Milan Kolar
۳
۲
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۳۰
Plachy Jiri
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۰۳:۳۰
Jan Svoboda
۳
۲
Vladimir Postelt
Finished
۰۶:۰۰
Michal Vavrecka
۰
۳
Martin Pavliska
Finished
۱۰:۰۰
Miloslav Lubas
۱
۳
Stanislav Pinc
Finished
۱۰:۳۰
Blazek Jan
۲
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۱۱:۳۰
Dalibor Velky Jnr.
۰
۳
Martin Pavliska
Finished
۱۲:۰۰
Miloslav Lubas
۳
۰
Vladimir Kubat
Finished
۱۲:۰۰
Petr Machovec
۳
۱
Miroslav Nejedly
Finished
۱۲:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۲
Blazek Jan
Finished
۱۳:۰۰
Miroslav Nechas
۲
۳
Radek Limbursky
Finished
۱۴:۰۰
Martin Stefek
۲
۳
Alois Kanak
Finished
۱۴:۳۰
Radek Limbursky
۳
۲
Ales Krejci
Finished
۱۵:۰۰
Ales Krejci
۳
۲
Miroslav Nechas
Finished
۱۵:۳۰
Radek Limbursky
۳
۱
Ales Krejci
Finished
۱۷:۱۶
Viktor Vejvoda
۳
۱
Miroslav Cyrus
Finished
۱۸:۰۰
Jiri Motak
۳
۱
Jiri Foltynek
Finished
۲۰:۰۰
Petr Serak
۳
۰
Pavel Berdych
Finished
۲۰:۰۰
Pavel Gireth
۱
۳
Turek Tomas
Finished
۲۰:۰۰
Rostislav Niezgoda
۳
۰
Rene Kowal
Finished
۲۲:۰۰
Rene Kowal
۳
۲
Ales Rusnak
Finished
۲۳:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Martin Bittner
Finished
۰۰:۰۰
Ivo Kolacek
۱
۳
Tomas Pelikan
Finished
۰۰:۰۰
Patrik Pycha
۳
۱
Jaroslav Bresky
Finished
۰۰:۰۰
Vladimir Postelt
۳
۲
Jaroslav Bresky
Finished
۰۳:۰۰
Tomas Andrle
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۵:۰۰
Mihail Trinta
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۰۵:۳۰
Plachy Jiri
۳
۱
Martin Sychra
Finished
۰۶:۰۰
Miroslav Nejedly
۱
۳
Jaromir Vyboch
Finished
۱۰:۳۰
Dalibor Velky Jnr.
۰
۳
Michal Vavrecka
Finished
۱۰:۳۰
Martin Pavliska
۲
۳
Petr Chlad
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Louda
۲
۳
Blazek Jan
Finished
۱۱:۰۰
Michal Vondrak
۳
۰
Stanislav Pinc
Finished
۱۱:۳۰
Michal Vavrecka
۳
۱
Dalibor Velky Jnr.
Finished
۱۲:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Jiri Ruzicka
Finished
۱۴:۳۰
Martin Huk
۱
۳
Michal Zahradka
Finished
۱۵:۰۰
Bohumil Skulina
۱
۳
Zdenek Vilimek
Finished
۱۵:۰۰
Marek Fabini
۲
۳
Pavel Gireth
Finished
۱۷:۳۰
Ivo Palmi
۳
۲
Jiri Foltynek
Finished
۱۸:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Turek Tomas
Finished
۱۸:۰۰
Milan Chalupnicek
۲
۳
Pavel Berdych
Finished
۲۰:۳۰
Marek Fabini
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۲۰:۳۰
Josef Toth
۳
۱
Ivo Palmi
Finished
۲۱:۰۰
Roman Laznicka
۱
۳
Ondrej Pros
Finished
۲۱:۳۰
Tomas Kucera
۳
۱
Oleg Vitrovyj
Finished
۲۲:۰۰
Marek Roh
۳
۰
Roman Laznicka
Finished
۲۳:۰۰
Jiri Reczai
۳
۱
Tomas Kucera
Finished
۲۳:۳۰
Jaroslav Bresky
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۶:۳۱
Jan Svoboda
۳
۲
Vladimir Postelt
Finished
۰۷:۰۰
Plachy Jiri
۰
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۷:۰۰
Blazek Jan
۳
۱
Martin Huk
Finished
۰۹:۳۰
Jaromir Vyboch
۳
۱
Petr Machovec
Finished
۱۰:۰۰
Milan Cakovsky Snr
۱
۳
Richard Vavricka
Finished
۲۱:۰۰
Jan Divecky
۳
۱
Mihail Trinta
Finished
۲۱:۳۰
Ondrej Kucirek
۳
۱
Yurii Holovatiuk
Finished
۲۲:۰۰
Jiri Jira
۳
۱
Tomas Kucera
Finished
۲۲:۳۰
Yurii Holovatiuk
۰
۳
Jan Divecky
Finished
۲۳:۰۰
Radim Pavelka
۰
۳
Jan Svoboda
Finished
۰۲:۳۰
Martin Sychra
۱
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۳:۰۰
Jan Svoboda
۳
۱
Vladimir Cermak
Finished
۰۳:۳۰
Radim Pavelka
۲
۳
Jaroslav Bresky
Finished
۰۴:۰۰
Milan Kolar
۳
۰
Tomas Andrle
Finished
۰۴:۰۰
Mihail Trinta
۲
۳
Martin Sychra
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۴:۳۰
Jaroslav Bresky
۱
۳
Jan Svoboda
Finished
۰۵:۰۰
Vladimir Cermak
۳
۲
Radim Pavelka
Finished
۰۵:۳۰
Jaroslav Kepka
۳
۱
Miroslav Nejedly
Finished
۰۹:۳۰
Michal Vondrak
۳
۰
Miloslav Lubas
Finished
۰۹:۳۰
Petr Chlad
۳
۰
Dalibor Velky Jnr.
Finished
۰۹:۳۰
Martin Huk
۰
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۱۰:۳۰
Petr Machovec
۰
۳
Jaroslav Kepka
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Kubat
۰
۳
Michal Vondrak
Finished
۱۱:۰۰
Petr Chlad
۳
۰
Michal Vavrecka
Finished
۱۱:۳۰
Michal Vondrak
۳
۰
Stanislav Pinc
Finished
۱۳:۰۰
Jaromir Vyboch
۳
۲
Jaroslav Kepka
Finished
۱۳:۰۰
Petr Chlad
۳
۰
Martin Pavliska
Finished
۱۳:۰۰
Michal Zahradka
۰
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۳:۳۰
Zdenek Vilimek
۳
۱
Martin Stefek
Finished
۱۳:۳۰
Alois Kanak
۳
۲
Bohumil Skulina
Finished
۱۴:۰۰
Jiri Ruzicka
۱
۳
Martin Huk
Finished
۱۴:۰۰
Jan Steffan
۱
۳
Pavel Kulhanek
Finished
۱۴:۳۰
Jan Manhal Snr
۰
۳
Miroslav Nechas
Finished
۱۴:۳۰
Michal Zahradka
۰
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۱۵:۳۰
Lukas Malek
۳
۰
Pavel Kulhanek
Finished
۱۵:۳۰
Jan Manhal Snr
۱
۳
Radek Limbursky
Finished
۱۶:۰۰
Martin Stefek
۳
۲
Bohumil Skulina
Finished
۱۶:۰۰
Jan Steffan
۰
۳
Michal Vondrak
Finished
۱۶:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Martin Huk
Finished
۱۶:۰۰
Martin Stefek
۳
۲
Bohumil Skulina
Finished
۱۶:۳۰
Pavel Kulhanek
۱
۳
Jan Steffan
inprogress
۱۶:۳۰
Zdenek Vilimek
۱
۳
Alois Kanak
Finished
۱۷:۰۰
Michal Vondrak
۳
۰
Lukas Malek
Finished
۱۷:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۰
Jiri Ruzicka
Finished
۱۷:۰۰
Josef Toth
۳
۰
Jiri Motak
Finished
۱۷:۳۰
Milan Chalupnicek
۰
۳
Petr Serak
Finished
۱۷:۳۰
Jiri Motak
۱
۳
Ivo Palmi
Finished
۱۸:۳۰
Pavel Gireth
۳
۰
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۸:۳۰
Richard Vavricka
۳
۰
Viktor Vejvoda
Finished
۱۸:۳۰
Jiri Foltynek
۰
۳
Josef Toth
Finished
۱۹:۰۰
Miroslav Cyrus
۰
۳
Milan Cakovsky Snr
Finished
۱۹:۰۰
Pavel Berdych
۲
۳
Milan Chalupnicek
Finished
۱۹:۰۰
Milan Cakovsky Snr
۱
۳
Viktor Vejvoda
Finished
۱۹:۳۰
Marek Fabini
۳
۰
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۹:۳۰
Josef Toth
۳
۱
Ivo Palmi
Finished
۱۹:۳۰
Richard Vavricka
۳
۱
Miroslav Cyrus
Finished
۲۰:۰۰
Turek Tomas
۱
۳
Pavel Gireth
Finished
۲۱:۰۰
Petr Serak
۱
۳
Michal Syroha
Finished
۲۱:۰۰
Jiri Reczai
۰
۳
Jiri Jira
Finished
۲۱:۳۰
Jan Kabelka
۱
۳
Marek Roh
Finished
۲۲:۰۰
Russia
Liga Pro
Bazilevsky Vitaly
۲
۳
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۰:۳۰
Igor Minchenkov
۳
۲
Dmitry Bakalin
Finished
۱۲:۵۰
Nikita Bespalov
۳
۲
Dmitry Bakalin
Finished
۱۴:۵۰
Denis Komarov
۳
۱
Vasily Dedov
Finished
۲۱:۰۰
Ivan Moshkov
۳
۰
Dmitriy Lyalichev
Finished
۲۱:۰۵
Aleksandr Monakov
۳
۰
Evgeny Grishaev
Finished
۲۲:۴۵
Aleksandr Fedorov
۱
۳
Valery Kutin
Finished
۰۰:۴۵
Yuriy Lbov
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۱۵
Plishchenko Sergey
۲
۳
Alexander Kolmin
Finished
۰۹:۰۰
Oleg Belugin
۳
۲
Alexander Kolmin
Finished
۱۱:۰۰
Aleksandr Monakov
۲
۳
Aleksandr Rakhmatov
Finished
۲۱:۱۵
Vasily Dedov
۲
۳
Rostislav Salkin
Finished
۲۲:۰۰
Dmitriy Lyalichev
۰
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۱:۳۰
Nikita Shchavelev
۳
۲
Gennady Karpovkin
Finished
۰۸:۰۰
Yuri Gavrilov
۳
۱
Sergey Simonov
Finished
۱۰:۴۵
Gennadiy Nevezhin
۳
۲
Yuriy Krivenkiy
Finished
۱۷:۳۰
Aleksandr Rakhmatov
۲
۳
Evgeny Grishaev
Finished
۲۰:۴۵
Evgeny Glazun
۰
۳
Denys Lebedev
Finished
۰۱:۰۰
Igor Mihaylov
۰
۳
Valery Kutin
Finished
۰۲:۱۵
Oleg Butorin
۳
۰
Yuri Gavrilov
Finished
۰۸:۱۵
Vasilevskiy Kirill
۲
۳
Igor Sergeevich
Finished
۰۸:۳۰
Alexander Kolmin
۳
۲
Sergey Lanin
Finished
۱۰:۰۰
Dmitrii Kustov
۳
۲
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۱۰:۴۵
Dmitriy Kugurushev
۱
۳
Yankovskii Andrei
Finished
۱۲:۰۰
Ivan Bukhtiyarov
۳
۲
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۲:۴۵
Andrei Molodykh
۱
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۲:۴۵
Bazilevsky Vitaly
۰
۳
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۳:۱۵
Dmitry Tunitsin
۳
۱
Sergey Morozov
Finished
۱۳:۴۵
Sergey Morozov
۳
۲
Andrei Molodykh
Finished
۱۴:۱۵
Konstantin Olshakov
۳
۲
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۴:۴۵
Yuriy Krivenkiy
۳
۲
Andrei Khanevskii
Finished
۱۶:۰۰
Alexandr Kononenko
۲
۳
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۲۰:۳۰
Dmitriy Lyalichev
۳
۲
Evgenii Kryuchkov
Finished
۲۰:۴۵
Maksim Lobanov
۰
۳
Mikhail Melnikov
Finished
۲۲:۵۰
Fyodor Panfilov
۲
۳
Vasily Dedov
Finished
۲۳:۰۰
Vladimir Eremin
۳
۰
Viacheslav Seleznev
Finished
۰۱:۱۵
Aleksey Kazakov
۳
۰
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۱:۴۵
Evgeny Glazun
۲
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۲:۳۰
Lopatin Sergey
۳
۲
Vladimir Eremin
Finished
۰۴:۱۵
Valery Kutin
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۴:۱۵
Nikita Sadovskiy
۰
۳
Sergey Simonov
Finished
۰۸:۴۵
Sergey Simonov
۱
۳
Oleg Butorin
Finished
۰۹:۴۵
Nikita Shchavelev
۳
۱
Vasilevskiy Kirill
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Morozov
۳
۱
Konstantin Olshakov
Finished
۱۲:۱۵
Dmitriy Kugurushev
۳
۰
Aleksey Stroev
Finished
۱۴:۰۰
Roman Alov
۳
۰
Vyacheslav Chernov
Finished
۱۶:۱۵
Oleg Moshnikov
۱
۳
Gennadiy Nevezhin
Finished
۱۶:۳۰
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Ilya Novikov
Finished
۱۷:۱۵
Valeriy Zanev
۱
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۱۷:۱۵
Roman Alov
۱
۳
Ilya Novikov
Finished
۱۸:۱۵
Mikhail Chernyavskiy
۰
۲
Mikhail Nurmukhamedov
Finished
۲۱:۳۰
Fyodor Panfilov
۰
۳
Denis Komarov
Finished
۲۱:۳۰
Evgeny Grishaev
۱
۳
Roman Khomenko
Finished
۲۱:۴۵
Rostislav Salkin
۳
۰
Denis Komarov
Finished
۲۲:۳۰
Ivan Moshkov
۱
۳
Evgenii Kryuchkov
Finished
۲۲:۴۵
Viacheslav Seleznev
۳
۰
Lopatin Sergey
Finished
۰۲:۱۵
Aleksandr Fedorov
۲
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Lanin
۳
۲
Oleg Belugin
Finished
۰۸:۳۰
Oleg Butorin
۳
۰
Nikita Sadovskiy
Finished
۱۰:۱۵
Yankovskii Andrei
۱
۳
Aleksey Stroev
Finished
۱۳:۰۰
Dmitriy Lyalichev
۳
۲
Evgeny Glazun
Finished
۰۰:۰۰
Aleksey Kazakov
۰
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۰:۱۵
Ivan Soldatov
۲
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۰:۱۵
Denys Lebedev
۳
۰
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۲:۰۰
Yuriy Lbov
۳
۱
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۴۵
Dmitry Petrochenko
۱
۳
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۳:۰۰
Lopatin Sergey
۲
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۳:۱۵
Valery Kutin
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۰۳:۱۵
Bazilevsky Vitaly
۳
۱
Denys Lebedev
Finished
۰۳:۳۰
Dmitry Petrochenko
۰
۳
Evgeny Glazun
Finished
۰۴:۰۰
Denys Lebedev
۳
۱
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۴:۳۰
Igor Mihaylov
۳
۲
Aleksey Kazakov
Finished
۰۴:۴۵
Viacheslav Seleznev
۰
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۴:۴۵
Gennady Karpovkin
۳
۰
Vasilevskiy Kirill
Finished
۰۹:۰۰
Dmitrii Kustov
۳
۱
Maksim Mameka
Finished
۰۹:۱۵
Yuri Gavrilov
۳
۱
Nikita Sadovskiy
Finished
۰۹:۱۵
Oleg Belugin
۳
۱
Plishchenko Sergey
Finished
۰۹:۳۰
Igor Sergeevich
۱
۳
Nikita Shchavelev
Finished
۰۹:۳۰
Gennady Karpovkin
۳
۰
Igor Sergeevich
Finished
۱۰:۳۰
Artem Alekseevich Troshkin
۳
۲
Nikita Bespalov
Finished
۱۲:۲۰
Konstantin Olshakov
۳
۱
Andrei Molodykh
Finished
۱۳:۱۵
Artem Alekseevich Troshkin
۳
۲
Igor Minchenkov
Finished
۱۴:۲۰
Bazilevsky Vitaly
۲
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۴:۴۵
Mikhail Smirnov
۳
۱
Aleksandr Kiselev
Finished
۱۶:۴۵
Andrei Khanevskii
۰
۳
Oleg Moshnikov
Finished
۱۷:۰۰
Yuriy Krivenkiy
۳
۱
Oleg Moshnikov
Finished
۱۸:۰۰
Andrei Khanevskii
۳
۲
Gennadiy Nevezhin
Finished
۱۸:۳۰
Valeriy Zanev
۳
۰
Aleksandr Kiselev
Finished
۱۸:۴۵
Andrei Borisov
۳
۰
Mikhail Gusev
Finished
۱۸:۵۰
Rostislav Salkin
۳
۰
Fyodor Panfilov
Finished
۲۰:۳۰
Dmitry Voronov
۳
۰
Mikhail Melnikov
Finished
۲۰:۵۰
Roman Khomenko
۱
۳
Aleksandr Rakhmatov
Finished
۲۲:۱۵
Nigeria
WTT Contender Lagos, Mixed Doubles
Ashimiyu G./Fashola A.
۰
۳
Solanke A./Ojomu A.
Finished
۱۲:۳۰
Adegoke M. O./Ayoola K.
۱
۳
Solanke A./Ojomu A.
Finished
۱۹:۰۵
Fabunmi M./Jimoh R.
۰
۳
Adegoke M. O./Ayoola K.
Finished
۱۲:۳۰
Kang Y./Yao Z.
۳
۰
Ofori R./Labanti B.
Finished
۱۳:۰۵
Nigeria
WTT Contender Lagos
Yaroslav Zhmudenko
۱
۳
Jiecheng Luo
Finished
۲۱:۲۵
Sola Oyetayo
۲
۳
Helmy Mahmoud
Finished
۱۴:۱۵
Xiankun Ning
۳
۰
Helmy Mahmoud
Finished
۲۱:۲۵
Junhang Fei
۳
۱
Kim Woojin
Finished
۲۱:۲۵
Francis Antwi
۰
۳
Youde Kang
Finished
۲۱:۲۵
Michael Yeboah
۳
۱
Jamiu Ayanwale
Finished
۱۳:۰۵
Adebowale Akinyemi
۰
۳
Francis Antwi
Finished
۱۳:۴۰
Junhang Fei
۳
۰
Olayinka Oladipupo
Finished
۱۴:۱۵
Abdulrahman Abdullahi
۳
۲
Emmanuel Commey
Finished
۱۴:۱۵
Joshua Oladiran
۰
۳
Youde Kang
Finished
۱۴:۵۰
Yaroslav Zhmudenko
۳
۱
Emmanuel Augustine
Finished
۱۵:۲۵
Steffen Mengel
۳
۰
Natus Matthew
Finished
۲۰:۵۰
Samuel Akayade
۱
۳
Michael Yeboah
Finished
۲۰:۵۰
World
TT-CUP
Michal Bracha
۰
۳
Kamil Klocek
Finished
۰۰:۰۰
Dominik Lafek
۳
۱
Vladimir Milata Jr.
Finished
۰۰:۱۰
Cermak Jiri
۲
۳
Tomas Rein
Finished
۰۰:۲۰
Jan Hendrych
۳
۰
Martin Sulc
Finished
۰۰:۲۵
Karol Guzy
۱
۳
Wojciech Marszal
Finished
۰۰:۳۰
Martin Topol
۱
۳
Marek Dlask
Finished
۰۰:۴۰
Brozek Michal
۰
۳
Pasek Dominik
Finished
۰۰:۵۵
Cermak Jiri
۳
۱
Martin Plihal
Finished
۰۱:۰۰
Gola Blazej
۰
۳
Karol Guzy
Finished
۰۱:۱۰
Vladimir Milata Jr.
۱
۳
Martin Topol
Finished
۰۱:۱۵
Tomas Rein
۳
۱
Radek Zeman
Finished
۰۱:۳۰
Michal Bracha
۰
۳
Wojciech Marszal
Finished
۰۱:۴۰
Dominik Lafek
۳
۲
Marek Dlask
Finished
۰۱:۴۵
Pasek Dominik
۳
۱
Brozek Michal
Finished
۰۱:۵۵
Fahimi Nader
۲
۳
Ahmed Soliman
Finished
۰۲:۰۵
Kacper Nagel
۳
۰
Kamil Klocek
Finished
۰۲:۱۰
Mahmudov Bahrillo
۳
۲
Tretiakov Andrey
Finished
۰۲:۱۰
Fahimi Nader
۱
۳
Tretiakov Andrey
Finished
۰۲:۳۵
Ahmed Soliman
۰
۳
Mahmudov Bahrillo
Finished
۰۲:۴۰
Emil Michalski
۱
۳
Kacper Kwiatkowski
Finished
۰۳:۰۰
Fahimi Nader
۰
۳
Mahmudov Bahrillo
Finished
۰۳:۰۵
Tretiakov Andrey
۲
۳
Ahmed Soliman
Finished
۰۳:۱۰
Mleczko Mateusz
۱
۳
Cezary Krawczyk
Finished
۰۳:۳۰
Tretiakov Andrey
۳
۱
Fahimi Nader
Finished
۰۳:۵۰
Mahmudov Bahrillo
۳
۰
Ahmed Soliman
Finished
۰۳:۵۵
Zoladek Dariusz
۰
۳
Emil Michalski
Finished
۰۴:۰۰
Victor Chis
۰
۳
Kotlyarevskiy Semen
Finished
۰۴:۱۰
Mleczko Mateusz
۳
۲
Kacper Kwiatkowski
Finished
۰۴:۳۰
Kotlyarevskiy Semen
۳
۲
Tretiakov Andrey
Finished
۰۴:۴۵
Emil Michalski
۳
۱
Cezary Krawczyk
Finished
۰۵:۰۰
Victor Chis
۳
۲
Tretiakov Andrey
Finished
۰۵:۱۰
Mleczko Mateusz
۳
۰
Emil Michalski
Finished
۰۵:۳۰
Zoladek Dariusz
۲
۳
Kacper Kwiatkowski
Finished
۰۶:۰۰
Kotlyarevskiy Semen
۱
۳
Tretiakov Andrey
Finished
۰۶:۰۵
Mleczko Mateusz
۱
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۶:۳۰
Kacper Kwiatkowski
۱
۳
Cezary Krawczyk
Finished
۰۷:۰۰
Kacper Kwiatkowski
۳
۱
Emil Michalski
Finished
۰۷:۵۰
Milosz Kukawka
۰
۳
Filip Kociuba
Finished
۰۸:۴۰
Yuto Kobayashi
۱
۳
Raul Pirson
Finished
۰۹:۱۵
Dawid Stapor
۰
۳
Blazej Warpas
Finished
۰۹:۳۰
Stapor Rafal
۰
۳
Stepien Marcin
Finished
۰۹:۳۵
Martin Ivan
۱
۳
Eduardo Gonzales
Finished
۰۹:۴۰
Dmitri Famin
۳
۱
Arvi Tammoja
Finished
۰۹:۴۵
Zdenek Bulin
۲
۳
Framberk Jan
Finished
۰۹:۵۰
Milosz Kukawka
۱
۳
Szymon Brud
Finished
۱۰:۰۰
Karol Sulkowski
۰
۳
Gala Bartlomiej
Finished
۱۰:۰۵
Hector Saavedra
۳
۱
Miguel Chamorro
Finished
۱۰:۱۰
Yuto Kobayashi
۳
۱
Arvi Tammoja
Finished
۱۰:۱۵
Vojtech Hruska
۳
۱
Miloslav Hubka
Finished
۱۰:۲۰
Jonas Kulveit
۳
۲
Martin Kocvara
Finished
۱۰:۲۵
Blazej Warpas
۳
۱
Filip Kociuba
Finished
۱۰:۳۰
Mateusz Malik
۱
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۰:۳۵
Sancho Libre
۰
۳
Eduardo Gonzales
Finished
۱۰:۴۰
Raul Pirson
۰
۳
Dmitri Famin
Finished
۱۰:۴۵
Zdenek Bulin
۲
۰
Miloslav Hubka
Finished
۱۰:۵۰
Kolar Vlastimil
۱
۳
Pavel Benes
Finished
۱۰:۵۵
Adam Gdula
۳
۱
Dawid Stapor
Finished
۱۱:۰۰
Stapor Rafal
۳
۱
Karol Sulkowski
Finished
۱۱:۰۵
Martin Ivan
۳
۰
Hector Saavedra
Finished
۱۱:۱۰
Yuto Kobayashi
۳
۲
Dmitri Famin
Finished
۱۱:۱۵
Framberk Jan
۳
۲
Vojtech Hruska
Finished
۱۱:۲۰
Jonas Kulveit
۳
۱
Pavel Benes
Finished
۱۱:۲۵
Milosz Kukawka
۳
۰
Blazej Warpas
Finished
۱۱:۳۰
Mateusz Malik
۳
۱
Gala Bartlomiej
Finished
۱۱:۳۵
Sancho Libre
۰
۳
Miguel Chamorro
Finished
۱۱:۴۰
Arvi Tammoja
۳
۱
Raul Pirson
Finished
۱۱:۴۵
Zdenek Bulin
۱
۳
Vojtech Hruska
Finished
۱۱:۵۰
Martin Kocvara
۱
۳
Kolar Vlastimil
Finished
۱۱:۵۵
Dawid Stapor
۲
۳
Szymon Brud
Finished
۱۲:۰۰
Karol Sulkowski
۱
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۲:۰۵
Hector Saavedra
۳
۲
Eduardo Gonzales
Finished
۱۲:۱۰
Miloslav Hubka
۲
۳
Framberk Jan
Finished
۱۲:۲۰
Arvi Tammoja
۳
۲
Raul Pirson
Finished
۱۲:۲۵
Jonas Kulveit
۰
۳
Kolar Vlastimil
Finished
۱۲:۲۵
Adam Gdula
۰
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۲:۳۰
Mateusz Malik
۳
۱
Karol Sulkowski
Finished
۱۲:۳۵
Sancho Libre
۲
۳
Hector Saavedra
Finished
۱۲:۴۰
Yuto Kobayashi
۲
۳
Dmitri Famin
Finished
۱۲:۵۵
Pavel Benes
۳
۱
Martin Kocvara
Finished
۱۲:۵۵
Milosz Kukawka
۳
۰
Dawid Stapor
Finished
۱۳:۰۰
Zdenek Bulin
۲
۳
Miloslav Hubka
Finished
۱۳:۰۵
Stapor Rafal
۳
۱
Gala Bartlomiej
Finished
۱۳:۰۵
Martin Ivan
۳
۱
Miguel Chamorro
Finished
۱۳:۱۰
Jonas Kulveit
۳
۲
Martin Kocvara
Finished
۱۳:۳۰
Adam Gdula
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۱۳:۳۰
Framberk Jan
۳
۲
Vojtech Hruska
Finished
۱۳:۳۵
Mateusz Malik
۰
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۳:۳۵
Sancho Libre
۱
۳
Martin Ivan
Finished
۱۳:۴۰
Jakub Rolik
۱
۳
Jaroslav Sprongl
Finished
۱۳:۵۰
Kolar Vlastimil
۳
۲
Pavel Benes
Finished
۱۴:۰۰
Szymon Brud
۲
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۴:۰۰
Gala Bartlomiej
۰
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۴:۰۵
Miguel Chamorro
۲
۳
Eduardo Gonzales
Finished
۱۴:۱۰
Pavel Vyvial
۱
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۱۴:۲۰
Jan Trefny
۳
۱
Bohuslav Budik
Finished
۱۴:۲۵
Milosz Kukawka
۱
۳
Adam Gdula
Finished
۱۴:۳۰
Mateusz Malik
۳
۲
Gala Bartlomiej
Finished
۱۴:۳۵
Jakub Rolik
۳
۱
Svoboda Vladimir
Finished
۱۴:۵۰
Richard Marsik
۰
۳
Vojtech Waldhauser
Finished
۱۴:۵۵
Dawid Stapor
۱
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۵:۰۰
Stepien Marcin
۲
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۵:۰۵
Jaroslav Sprongl
۳
۰
Pavel Vyvial
Finished
۱۵:۲۰
Jan Trefny
۳
۱
Vojtech Waldhauser
Finished
۱۵:۲۵
Martin Ivan
۰
۳
Eduardo Gonzales
Finished
۱۵:۲۵
Blazej Warpas
۱
۳
Szymon Brud
Finished
۱۵:۳۰
Zozulya Artem
۳
۲
Marek Strzalka
Finished
۱۵:۳۵
Jakub Rolik
۳
۱
Pavel Vyvial
Finished
۱۵:۵۰
Bohuslav Budik
۳
۲
Richard Marsik
Finished
۱۵:۵۵
Blazej Warpas
۳
۱
Dawid Stapor
Finished
۱۶:۱۰
Svoboda Vladimir
۲
۳
Jaroslav Sprongl
Finished
۱۶:۲۰
Jan Trefny
۳
۱
Richard Marsik
Finished
۱۶:۲۵
Zozulya Artem
۳
۱
Boguslaw Madej
Finished
۱۶:۳۵
Adam Gdula
۳
۰
Milosz Kukawka
Finished
۱۶:۴۰
Vojtech Waldhauser
۳
۱
Bohuslav Budik
Finished
۱۶:۵۵
Svoboda Vladimir
۱
۳
Pavel Vyvial
Finished
۱۷:۰۰
Tomasz Stachera
۲
۳
Marek Strzalka
Finished
۱۷:۰۵
Filip Kociuba
۰
۳
Szymon Brud
Finished
۱۷:۱۰
Bohuslav Budik
۳
۱
Richard Marsik
Finished
۱۷:۳۰
Jaroslav Sprongl
۱
۳
Jakub Rolik
Finished
۱۷:۳۰
Fabian Sikora
۲
۳
Kamil Klocek
Finished
۱۷:۳۰
Leszek Maduzia
۳
۱
Tomasz Stachera
Finished
۱۷:۳۵
Adam Kral
۳
۱
Pistora Josef
Finished
۱۷:۵۰
Jan Trefny
۳
۰
Vojtech Waldhauser
Finished
۱۸:۰۰
Gola Blazej
۳
۱
Emil Nowak
Finished
۱۸:۰۰
Penalva Christian
۲
۳
Oscar I. Alonso
Finished
۱۸:۱۰
Andrei Knazik
۱
۳
Sebl Jachym
Finished
۱۸:۱۰
Zbynek Vyskocil
۱
۳
Daniel Zelezny
Finished
۱۸:۲۰
Jan Zajicek
۲
۳
Martin Stusek
Finished
۱۸:۲۵
Zozulya Artem
۳
۲
Tomasz Stachera
Finished
۱۸:۳۵
Vojtech Koutnik
۳
۲
Vojtech Dusan
Finished
۱۸:۴۰
Brunold Oja
۲
۳
Farid Valiyev
Finished
۱۸:۴۵
Adam Kral
۳
۰
Daniel Zelezny
Finished
۱۸:۵۰
Hejda Vaclav Sr.
۱
۳
Vit Benak
Finished
۱۸:۵۵
Fabian Sikora
۳
۱
Emil Nowak
Finished
۱۹:۰۰
Leszek Maduzia
۲
۳
Boguslaw Madej
Finished
۱۹:۰۵
Andrei Knazik
۳
۱
Vojtech Dusan
Finished
۱۹:۱۰
Manuel Coro
۳
۱
Penalva Christian
Finished
۱۹:۱۰
Aleksandr Sokirjanski
۰
۳
Madis Vaarpu
Finished
۱۹:۱۵
Pistora Josef
۳
۲
Zbynek Vyskocil
Finished
۱۹:۲۰
Jan Zajicek
۳
۰
Vit Benak
Finished
۱۹:۲۵
Francisco Cano
۱
۳
Oscar I. Alonso
Finished
۱۹:۴۰
Sebl Jachym
۳
۱
Vojtech Koutnik
Finished
۱۹:۴۰
Brunold Oja
۳
۱
Madis Vaarpu
Finished
۱۹:۴۵
Adam Kral
۲
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۱۹:۵۰
Martin Stusek
۳
۱
Hejda Vaclav Sr.
Finished
۱۹:۵۵
Gola Blazej
۳
۱
Karol Guzy
Finished
۲۰:۰۰
Zozulya Artem
۳
۱
Leszek Maduzia
Finished
۲۰:۰۵
Andrei Knazik
۰
۳
Vojtech Koutnik
Finished
۲۰:۱۰
Farid Valiyev
۳
۱
Aleksandr Sokirjanski
Finished
۲۰:۱۵
Daniel Zelezny
۲
۳
Pistora Josef
Finished
۲۰:۲۰
Jan Zajicek
۳
۰
Hejda Vaclav Sr.
Finished
۲۰:۲۵
Vojtech Dusan
۳
۲
Sebl Jachym
Finished
۲۰:۴۰
Francisco Cano
۰
۳
Penalva Christian
Finished
۲۰:۴۰
Brunold Oja
۱
۳
Aleksandr Sokirjanski
Finished
۲۰:۴۵
Vit Benak
۱
۳
Martin Stusek
Finished
۲۰:۵۵
Karol Guzy
۳
۰
Emil Nowak
Finished
۲۱:۰۰
Daniel Zelezny
۳
۲
Zbynek Vyskocil
Finished
۲۱:۰۵
Boguslaw Madej
۱
۳
Marek Strzalka
Finished
۲۱:۰۵
Manuel Coro
۱
۳
Oscar I. Alonso
Finished
۲۱:۱۰
Madis Vaarpu
۳
۲
Farid Valiyev
Finished
۲۱:۱۵
Gola Blazej
۲
۳
Kamil Klocek
Finished
۲۱:۳۰
Adam Kral
۳
۱
Pistora Josef
Finished
۲۱:۳۵
Vit Benak
۳
۲
Hejda Vaclav Sr.
Finished
۲۱:۳۵
Francisco Cano
۳
۱
Manuel Coro
Finished
۲۱:۴۰
Plachy Jiri
۱
۳
Brozek Michal
Finished
۲۱:۵۰
Sebl Jachym
۰
۳
Vojtech Koutnik
Finished
۲۱:۵۰
Aleksandr Sokirjanski
۳
۲
Brunold Oja
Finished
۲۱:۵۵
Fabian Sikora
۱
۳
Karol Guzy
Finished
۲۲:۰۰
Leszek Maduzia
۳
۱
Marek Strzalka
Finished
۲۲:۰۵
Martin Stusek
۲
۳
Jan Zajicek
Finished
۲۲:۰۵
Jakub Rolik
۳
۰
Leska Vojtech
Finished
۲۲:۱۰
Martin Dolezal
۱
۳
Jan Hendrych
Finished
۲۲:۲۰
Madis Vaarpu
۲
۳
Farid Valiyev
Finished
۲۲:۲۵
Matej Beran
۲
۳
Filip Jakubsky
Finished
۲۲:۲۵
Tomasz Stachera
۰
۳
Boguslaw Madej
Finished
۲۲:۳۵
Stanislav Jansa
۳
۱
Cermak Jiri
Finished
۲۲:۴۰
Plachy Jiri
۱
۳
Jan Hendrych
Finished
۲۲:۵۰
Filip Nemec
۳
۱
David Bochnak
Finished
۲۲:۵۵
Emil Nowak
۲
۳
Kamil Klocek
Finished
۲۳:۰۰
Boguslaw Madej
۳
۲
Tomasz Stachera
Finished
۲۳:۰۵
Jakub Rolik
۳
۲
Cermak Jiri
Finished
۲۳:۱۰
Oscar I. Alonso
۳
۰
Penalva Christian
Finished
۲۳:۱۵
Brozek Michal
۲
۳
Martin Dolezal
Finished
۲۳:۲۰
Matej Beran
۱
۲
David Bochnak
inprogress
۲۳:۲۵
Fabian Sikora
۳
۱
Gola Blazej
Finished
۲۳:۳۰
Leska Vojtech
۲
۲
Stanislav Jansa
inprogress
۲۳:۴۰
Plachy Jiri
۱
۰
Martin Dolezal
inprogress
۲۳:۵۰
Filip Jakubsky
-
-
Filip Nemec
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۵
World
Ping Pong Point
Igor Gatsenko
۰
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۰۸:۱۷
Aleksei Naumov
۳
۱
Haidai Serhii
Finished
۰۸:۴۷
Bondar Henadii
۱
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۰۹:۱۷
Igor Gatsenko
۰
۳
Aleksei Naumov
Finished
۰۹:۴۷
Bondar Henadii
۳
۰
Haidai Serhii
Finished
۱۰:۱۷
Aleksei Naumov
۱
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۱۰:۴۷
Igor Gatsenko
۳
۲
Haidai Serhii
Finished
۱۱:۱۷
Bondar Henadii
۳
۲
Aleksei Naumov
Finished
۱۱:۴۷
Haidai Serhii
۱
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۱۲:۱۷
Bondar Henadii
۳
۰
Igor Gatsenko
Finished
۱۲:۴۷
Aleksei Naumov
۳
۲
Igor Gatsenko
Finished
۱۳:۱۷
Zhukov Sviatoslav
۳
۱
Bondar Henadii
Finished
۱۳:۴۷
Kalynychenko Oleksandr
۲
۳
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۵:۱۷
Skorokhod Sergiy
۳
۱
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۵:۴۷
Kalynychenko Oleksandr
۱
۳
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۶:۱۷
Skorokhod Sergiy
۳
۱
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۶:۴۷
Kalynychenko Oleksandr
۱
۳
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۷:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۳
۱
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۷:۴۷
Skorokhod Sergiy
۱
۳
Kalynychenko Oleksandr
Finished
۱۸:۱۷
Volkohon Oleksandr
۲
۳
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۸:۴۷
Volkohon Oleksandr
۲
۳
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۹:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۱
۳
Kalynychenko Oleksandr
Finished
۱۹:۴۷
Volkohon Oleksandr
۳
۲
Kalynychenko Oleksandr
Finished
۲۰:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۳
۱
Skorokhod Sergiy
Finished
۲۰:۴۷
Belarus
Liga Pro
Sergey Didovich
۳
۱
Aleksei Shubin
Finished
۰۸:۳۰
Rustam Uralovich Abdeev
۳
۱
Vasily Ermolenko
Finished
۰۹:۰۰
Aleksei Shubin
۳
۲
Rustam Uralovich Abdeev
Finished
۰۹:۳۰
Vasily Ermolenko
۲
۳
Sergey Didovich
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Didovich
۰
۳
Rustam Uralovich Abdeev
Finished
۱۰:۳۰
Aleksei Shubin
۲
۳
Vasily Ermolenko
Finished
۱۱:۰۰
Petr Puzanov
۰
۳
Dmitrii Strigutskii
Finished
۱۲:۳۰
Logunov Aleksandr Petrovich
۰
۳
Aleksandr Sidorkov
Finished
۱۳:۰۰
Dmitrii Strigutskii
۳
۰
Logunov Aleksandr Petrovich
Finished
۱۳:۳۰
Aleksandr Sidorkov
۳
۲
Petr Puzanov
Finished
۱۴:۰۰
Petr Puzanov
۳
۰
Logunov Aleksandr Petrovich
Finished
۱۴:۳۰
Dmitrii Strigutskii
۱
۳
Aleksandr Sidorkov
Finished
۱۵:۰۰
Andrey Chernoy
۳
۱
Andrei Khrameev
Finished
۱۷:۰۰
Andrey Pontus
۳
۱
Andrey Chernoy
Finished
۱۷:۳۰
Andrey Pontus
۳
۰
Andrei Khrameev
Finished
۱۹:۰۰
Ruslan Shafiev
۱
۳
Konstantin Atomanchik
Finished
۲۰:۳۰
Aleksey Zhuk
۰
۳
Dmitrii Romanenko
Finished
۲۱:۰۰
Dmitrii Romanenko
۳
۲
Ruslan Shafiev
Finished
۲۲:۰۰
Ruslan Shafiev
۲
۳
Aleksey Zhuk
Finished
۲۲:۳۰
Konstantin Atomanchik
۲
۳
Dmitrii Romanenko
Finished
۲۳:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Frantisek Onderka
۲
۳
Ondrej Kveton
Finished
۰۹:۳۰
Martin Sip
۳
۱
Vit Kadlec
Finished
۱۰:۰۰
Radim Moravek
۳
۲
Simon Belik
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Koldas
۳
۱
Michal Blinka
Finished
۱۱:۰۰
Frantisek Onderka
۲
۳
Martin Sip
Finished
۱۱:۳۰
Radim Moravek
۳
۲
Vit Kadlec
Finished
۱۲:۰۰
Michal Blinka
۲
۳
Ondrej Kveton
Finished
۱۲:۳۰
Tomas Koldas
۲
۳
Simon Belik
Finished
۱۳:۰۰
Frantisek Onderka
۳
۲
Radim Moravek
Finished
۱۳:۳۰
Martin Sip
۳
۲
Ondrej Kveton
Finished
۱۴:۰۰
Tomas Koldas
۰
۳
Vit Kadlec
Finished
۱۴:۳۰
Michal Blinka
۲
۳
Simon Belik
Finished
۱۵:۰۰
Martin Sip
۰
۳
Radim Moravek
Finished
۱۵:۳۰
Frantisek Onderka
۳
۱
Tomas Koldas
Finished
۱۶:۰۰
Simon Belik
۱
۳
Ondrej Kveton
Finished
۱۶:۳۰
Michal Blinka
۲
۳
Vit Kadlec
Finished
۱۷:۰۰
Maciej Kolodziejczyk
۰
۳
Tomas Tregler
Finished
۱۷:۳۰
Tomas Konecny
۳
۱
Lubomir Jancarik
Finished
۱۸:۰۰
Daniel Kosiba
۳
۱
Jakub Seibert
Finished
۱۸:۳۰
Maciej Kolodziejczyk
۱
۳
Tomas Konecny
Finished
۱۹:۳۰
Daniel Kosiba
۰
۳
Lubomir Jancarik
Finished
۲۰:۰۰
Andrea Puppo
۲
۳
Jakub Seibert
Finished
۲۱:۰۰
Maciej Kolodziejczyk
۳
۲
Daniel Kosiba
Finished
۲۱:۳۰
Tomas Konecny
۱
۳
Tomas Tregler
Finished
۲۲:۰۰
Andrea Puppo
۱
۰
Lubomir Jancarik
inprogress
۲۲:۳۰
Nigeria
WTT Contender Lagos, Doubles
Adegoke M./Augustine E.
۰
۳
Kim M./Kim W.
Finished
۱۳:۴۰
Nigeria
WTT Contender Lagos Women
Cecilia Akpan
۳
۱
Ester Abosede Akinsete
Finished
۲۰:۱۵
Mojisola Suliat Ajibike
۳
۰
Kehinde Akinyinka
Finished
۲۰:۱۵